Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze Algemene leveringsvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

1.1  Verhuurder: Rentimo.

1.2  Huurder: Degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden gehuurd.

1.3  Orderbevestiging: Opschrift gestelde aanvaarding van de reservering door Rentimo aan de huurder.

1.4  Overeenkomst: De tussen Rentimo en de huurder aangegane huurovereenkomst, waarop de algemene leveringsvoorwaarden, alsmede aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.

1.5  Huurtermijn: De periode vanaf de begindatum tot en met einddatum, zoals opgenomen in de overeenkomst. Bij overschrijding word deze stilzwijgend verlengd.

1.6  Orderbedrag: Het totaalbedrag dat op basis van de overeenkomst door de huurder aan de verhuurder verschuldigd is.    

1.7  Schriftelijk: Door middel van een (digitaal) document, getekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van Rentimo en/of de huurder.

1.8  Gehuurde: De roerende zaak die door Rentimo op basis van het gestelde in de overeenkomst beschikbaar gesteld wordt aan de huurder.

1.9  Leveringsdocument: Document waarin het gehuurde en alle losse onderdelen, behorende bij het gehuurde, worden opgesomd.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1   Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan door Rentimo met de huurder. Deze overeenkomsten betreffen de verhuur, het transport en de levering van de verhuurde materialen.

2.2   Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die Rentimo uitbrengt ten behoeve van het aangaan van een overeenkomst met de huurder.

2.3   Afwijkingen van en/of aanvullingen op bepalingen van de overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. Hieraan kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend.

2.4   Indien door de huurder algemene voorwaarden worden gehanteerd, zijn deze niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door Rentimo.

2.5   Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en niet bindend.

Artikel 3 Totstandkoming van de huurovereenkomst

3.1   Een aanvraag voor verhuur van materialen kan worden ingediend via de website van Rentimo, www.Rentimo.nl of via de telefoon + 31(0)72-562 53 93.

3.2   De huurder dient bij de aanvraag volledige en juiste informatie te verstrekken, waarmee de verhuurder in staat gesteld wordt een adequate overeenkomst op te stellen.

3.3   De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de schriftelijke orderbevestiging door de verhuurder is verzonden aan het door de huurder verstrekte adresgegevens.

3.4   De orderbevestiging wordt geacht een volledige weergave te zijn van alle van toepassing zijnde bepalingen op de overeenkomst.

3.5   De verhuurder gaat ervan uit dat de huurder volledig instemt met de inhoud van de orderbevestiging en de daarbij behorende Algemene leveringsvoorwaarden, tenzij huurder binnen 2 dagen na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk aangeeft zich niet te kunnen verenigen met de bepalingen. Na deze termijn kan de overeenkomst niet meer worden aangepast of ontbonden, tenzij de verhuurder schriftelijk met een verzoek tot aanpassing of ontbinding instemt.

3.6   De verhuurder heeft het recht een aanvraag tot verhuur zonder opgave van redenen te weigeren.

 

Artikel 4 Huur/Huurprijs

4.1   De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de huurovereenkomst is vermeld. Huur loopt door tot dat de machine retour ontvangen is door de verhuurder.

4.2   Tenzij in de tussen partijen gesloten huurovereenkomst een andere meerprijsregeling is opgenomen, kan wijziging van het in de huurovereenkomst opgenomen aantal draaiuren aanleiding geven tot tussentijdse herziening van de huur prijs.

4.3   De meer uren, bepaald op basis van de registratie van de eventueel op het object aanwezige urenteller, worden, tenzij een andere meerprijsregeling in de tussen partijen gesloten huurovereenkomst is opgenomen, tegen de in de overeenkomst gemelde meerprijs berekend en komen, met terugwerkende kracht vanaf de datum van de wijziging, ten laste van huurder.

4.4   Als de verhuur langer duurt dan één jaar, vindt jaarlijks een aanpassing plaats van de huurprijs op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de huurprijs op de ingangsdatum van de (eerste) huurperiode vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt  aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de eerste huurperiode is ingegaan.

Artikel 5 Betaling  

5.1   Wanneer de huurperiode langer is dan één maand wordt maandelijks gefactureerd. Het volgens de overeenkomst vastgestelde bedrag dient door huurder binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij een kortere huurperiode dient betaling bij teruggave van het gehuurde te geschieden of anders overeengekomen.

5.2   De in de overeenkomst genoemde borgsom en huursom dienen op de rekening van de verhuurder bijgeschreven te staan bij het aangaan van de huurovereenkomst tenzij anders overeengekomen. De borgsom zal worden verrekend met de laatste huurtermijn, of bij het einde van de overeengekomen huurtermijn aan huurder worden terugbetaald, mits het gehuurde in dat geval in de staat waarin het aan huurder ter beschikking is gesteld aan verhuurder is overgedragen.

5.3   Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is huurder verplicht op verzoek van verhuurder een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als huurder hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Verhuurder heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op huurder te verhalen.

5.4   Het recht van huurder om zijn vorderingen op verhuurder te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van verhuurder.

5.5   De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

        a. een betalingstermijn is overschreden;

         b. huurder failliet is gegaan of surseance van betaling  aanvraagt;

         c. beslag op zaken of vorderingen van huurder wordt gelegd;

         d. de vennootschap van huurder wordt ontbonden of geliquideerd;

         e. huurder (natuurlijke persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

5.6   Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is huurder direct rente aan verhuurder verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van een maand gezien als een volle maand.

5.7   Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is huurder aan verhuurder alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een

minimum van € 50,=.

        De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

                over de eerste                       €     3.000,=            15%

                over het meerdere tot           €     6.000,=            10%

                over het meerdere tot           €   15.000,=            8%

                over het meerdere tot           €   60.000,=             5%

                over het meerdere vanaf      €   60.000,=            3%

5.8   Als verhuurder in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van huurder.

5.9   Klachten over facturen moeten binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. Huurder verliest alle rechten indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1   De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen, aansprakelijk voor alle mogelijke schade aan het gehuurde goed . Hieronder wordt verstaan schade door beschadiging, en/of bevuiling van het gehuurde, vermissing en/of diefstal tevens overmatige slijtage tijdens gebruik van het gehuurde.

6.2   De huurder is, indien er sprake is van schade zoals vermeld in art. 6.1, aansprakelijk voor alle reparatie-, reinigings-, transport en vervangingskosten.

6.3   Schade door beschadiging en/of bevuiling van het gehuurde, vermissing en/of diefstal dient direct schriftelijk aan de verhuurder gemeld te worden.

6.4   Bij vermissing en/of diefstal van het gehuurde dient de huurder de cataloguswaarde van het gehuurde volgens de op dat moment geldende prijs aan de verhuurder te vergoeden.

6.5   De huurder vrijwaart de verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding die verband houden met het gebruik van het gehuurde.

6.6   In alle bovenstaande gevallen is de huurder gehouden aan de betaling van, tenminste, de huur over de overeengekomen huurtermijn.

6.7   Het is de huurder verboden het gehuurde materiaal zelf te repareren.

6.8   Het gehuurde is door de verhuurder niet verzekerd. De huurder dient zelf een verzekering af te sluiten die alle bovenstaande risico’s afdekt.

6.9   Alle belastingen, heffingen en rechten, in verband met het gehuurde geheven, zijn voor rekening van huurder, evenals eventuele schade of boete, ontstaan of opgelegd ten gevolge van het niet voldoen aan wettelijke en andere  voorschriften van overheidswege.

6.10 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade en/of vervolgschade/winstderving van de huurder ten gevolge van vertraging in de aflevering van het gehuurde, defecten aan of door het gehuurde, of als gevolg van andere oorzaken en de huurder vrijwaart de verhuurder voor de in dit artikel bedoelde aanspraak van derden.

Artikel 7 Levering

7.1   Levering van het gehuurde vindt plaats op de datum en het tijdstip zoals schriftelijk overeengekomen.

7.2   Levering kan plaatsvinden op twee manieren

7.2.1 De huurder haalt het gehuurde materiaal op bij de vestiging van Rentimo.

7.2.2 Rentimo laat het gehuurde materiaal afleveren door de transporteur op een door de huurder aangegeven locatie. De eventuele kosten van aan- en afvoer zijn voor rekening van huurder. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van huurder.

7.3   Levering vindt enkel plaats aan diegene met wie de overeenkomst is aangegaan, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.4   Levering vindt plaats nadat:

7.4.1 Betaling van  de van toepassing zijnde waarborgsom en overeengekomen huurprijs heeft plaatsgevonden;

7.4.2 De huurder (indien particulier) aan de verhuurder een kopie van een geldig identiteitsbewijs heeft overhandigd.

7.5   De huurder dient zich bij levering van de materialen expliciet akkoord te verklaren met de kwaliteit en toepasbaarheid van het gehuurde. Hiertoe controleert de huurder ofwel ter plaatse het leveringsdocument, waarin vastgelegd is welke materialen beschikbaar gesteld zijn door de verhuurder of bij aflevering door de transporteur. Zonder tegenbericht wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Eventuele daarna aangetroffen onregelmatigheden en/of ondeugdelijkheden dienen binnen één dag na de aflevering van de materialen schriftelijk bij de verhuurder te worden gemeld. Indien deze termijn is verstreken, vervalt de aansprakelijkheid van de verhuurder.

7.6   Indien sprake is van levering van ondeugdelijke en/of onjuiste materialen door de verhuurder, zullen deze op kosten van de verhuurder worden hersteld en/of vervangen. Deze verplichting heeft uitsluitend betrekking op de gehuurde materialen en de eventuele transportkosten. De overige kosten die verband houden met de vervanging zijn voor  rekening van de huurder. De bewijslast van de eventuele ondeugdelijkheid en/of onjuistheid berust bij de huurder.

7.7   Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel 8 Gebruik

8.1   Huurder heeft het gehuurde in goede staat van onderhoud ontvangen.

8.2   Huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen, dit doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming, één en ander met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften.

8.3   Huurder zal het gehuurde uitsluitend persoonlijk gebruiken, dan wel het gehuurde uitsluitend laten gebruiken door personen die daartoe voldoende gekwalificeerd en/of

gediplomeerd zijn.

8.4   Huurder is verplicht verhuurder onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien hij enig defect of schade aan het gehuurde constateert. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van huurder ter zake van de meldingsplicht.

8.5   Als huurder geen gebruik kan maken van het gehuurde, komt dit voor zijn rekening en heeft dit geen invloed op zijn betalingsverplichting(en) behalve als naar het oordeel van verhuurder de verhindering van onredelijk lange duur is, of het gevolg is van omstandigheden waarvan aan verhuurder een verwijt kan worden gemaakt.

8.6   Huurder is op de hoogte dat Rentimo apparatuur veelal op stroom en op lucht werkt, veel zuigkracht heeft en bij het opzuigen van brand of explosie gevoelige materialen, verkeerd gebruik letsel of zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Rentimo is derhalve niet aansprakelijk voor onstane schade of letsel tijdens het gebruik van het gehuurde.

8.7   Het gehuurde mag ten alle tijden door de huurder niet ingezet worden voor het opzuigen van asbest en stoffen die mogelijk gevaarlijk/schadelijk zijn voor de gezondheid.

Artikel 9 Eigendom

9.1   Het eigendom van het gehuurde berust bij verhuurder. Alles wat door of vanwege huurder op het gehuurde wordt gemonteerd, of wordt aangebracht wordt daardoor

eigendom van verhuurder.

9.2   Huurder is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden, aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, tenzij verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Artikel 10 Tarieven en betaling

                A Machineverhuur

10.1   De dagprijzen, zoals omschreven in de machine verhuurprijslijst van Rentimo, zijn gebaseerd op huur/gebruik van max. 24 uur en de weekprijzen op huur/gebruik van max. 168 uur (m.u.v. machines met een urenteller; hierbij is de dagprijs gebaseerd op 8 draaiuren en de weekprijs op 40 draaiuren. Voor meer draaiuren geldt een toeslag) en zijn exclusief B.T.W., onderhoud, brandstof, olie, transport, milieuheffingen, reiniging, toeslag voor schade-afkoop- en brand-/diefstalregelingen.

10.2   Voor huurtermijnen van langer dan vier weken geldt een prijs op aanvraag.

                B Algemeen

10.3   Alle tarieven zijn excl. 21% BTW.

10.4   Het orderbedrag dient voorafgaand aan de levering volledig te zijn voldaan op het rekeningnummer van Rentimo tenzij anders overeengekomen.

10.5   In uitzonderlijke situaties kan schriftelijk overeengekomen worden dat betaling zal plaatsvinden op basis van facturatie uitgezonderd de borg. Deze dient altijd vooraf te worden voldaan tenzij anders overeengekomen. Het orderbedrag dient in dit geval binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Indien de huurder niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Rentimo brengt vanaf de vervaldatum tot aan de dag waarop het volledige orderbedrag betaald is, een rente in rekening gelijk aan de wettelijke rente, berekend over het niet betaalde bedrag zie art 5.7. Indien sprake is van verzuim en de huurder niet redelijkerwijs meewerkt aan het voldoen van de betalingsverplichting, zal de verhuurder een incassoprocedure   opstarten. Alle met incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de huurder.

10.6   Rentimo heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: wijziging van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/ of belastingen in binnen- en buitenland, lonen, sociale lasten en wisselkoersen.

Artikel 11 De waarborgsom

11.1   De verhuurder brengt per overeenkomst een waarborgsom in rekening. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de waarde van het gehuurde. De hoogte van de waarborgsom is inzichtelijk op de site van Rentimo.

11.2   Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de waarborgsom en het huurbedrag eveneens voorafgaand aan de levering volledig te zijn voldaan op het rekeningnummer van Rentimo.

11.3   De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde.

11.4   De verhuurder zal de waarborgsom aan de huurder terugbetalen of verrekenen ingeval van betaling op factuur, indien vastgesteld is dat de huurder aan alle verplichtingen heeft voldaan en het gehuurde volledig en in goede staat heeft teruggebracht.

11.5   De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van noodzakelijk blijkende reparaties, vervanging en reiniging.

Artikel 12 Inspectie / Onderhoud

12.1   Huurder verplicht zich op verzoek van verhuurder het gehuurde voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van huurder te betreden ter inspectie of terugname van het gehuurde.

12.2   Het onderhoud van het gehuurde komt voor rekening van verhuurder, met uitzondering van het dagelijks onderhoud, zoals bijvoorbeeld het doorsmeren van het gehuurde object voor tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor het gehuurde bedoeld is. De voor de goede werking van het gehuurde benodigde brandstof en verbruikszaken komen eveneens voor rekening van huurder.

12.3   Huurder stelt het gehuurde in gereinigde staat ter beschikking voor het door verhuurder uit te voeren regelmatige onderhoud. Huurder zal het gehuurde gedurende deze werkzaamheden ononderbroken aan verhuurder ter beschikking stellen in een voor deze werkzaamheden geschikte ruimte.

12.4   Eventuele reparaties mogen alleen worden uitgevoerd na uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van verhuurder. Indien verhuurder geen toestemming heeft gegeven komen de kosten van reparatie voor rekening van huurder, onverminderd het recht van verhuurder om in geval er sprake is van schade volledige schadevergoeding te vragen.

Artikel 13 Onuitvoerbaarheid van de huurovereenkomst

13.1   Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

13.2   Onder omstandigheden die niet door verhuurder te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers van verhuurder niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van de te verhuren zaken, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

13.3   Verhuurder is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. In dat geval wordt de overeenkomst ontbonden. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 14 Retourbezorging

14.1   Het gehuurde dient op de overeengekomen datum geretourneerd te worden door de huurder. Dit kan op twee manieren:

14.2   Retournering kan enkel plaatsvinden door diegene met wie de overeenkomst is aangegaan, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

14.3   Het gehuurde dient zonder gebreken en terug in originele staat geretourneerd te worden. Indien er sprake is van beschadiging, vermissing en/of diefstal van (een deel van) het gehuurde, dient de huurder dit vooraf schriftelijk te melden.

14.4   De verhuurder controleert de retour geleverde goederen op volledigheid met behulp van het leveringsdocument dat de huurder bij de levering heeft ontvangen. Vervolgens inspecteert de verhuurder of alle onderdelen in goede staat zijn en of er sprake is van gebreken. Indien er gebreken geconstateerd worden, geldt hierbij de aansprakelijkheid conform art. 6.

14.5   Indien gebreken geconstateerd worden die niet vooraf door de huurder gemeld zijn, worden de daadwerkelijke gemaakte kosten van de reparatie verhaald op de huurder

conform art. 6.

14.6   Het gehuurde dient schoon geretourneerd te worden. Indien dit niet het geval is, is de verhuurder genoodzaakt reinigingskosten in rekening te brengen.

14.7   Indien het gehuurde later komt dan de overeengekomen huurtermijn dan worden de kosten doorberekend.
De huurder heeft de verhuurder op de hoogte gesteld van de extra termijn en dit is bevestigd door de verhuurder. De kosten worden verrekend met de op dat moment geldende tarieven.

14.8   Goederen dienen op dezelfde manier aan de transporteur te worden aangeboden zoals ze geleverd zijn. Mocht dit niet het geval zijn en er extra transportkosten gemaakt worden, komen deze voor rekening van de huurder.

14.9   Het verbruik van brandstof (diesel) komt voor rekening van de huurder. Huurder krijgt de machine volgetankt mee en dient deze volgetankt weer te retourneren. Is dit niet het geval dan worden hiervoor kosten doorberekend aan de huurder.

Artikel 15 Aansprakelijkheid huurder / Verzekering van het gehuurde

15.1   Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde waaronder begrepen schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan, voor zover deze schade niet wordt vergoed door de door verhuurder afgesloten verzekering. Als verhuurder aanspraak moet maken op de voornoemde verzekering, is huurder gehouden het op grond van de polisvoorwaarden geldende eigen risico aan verhuurder te voldoen.

15.2   Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, door het (gebruik van het) gehuurde toegebracht of ontstaan.

15.3   Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met (het gebruik van) het gehuurde.

15.4   In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient huurder verhuurder hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van de meldingsplicht van huurder.

15.5   Huurder is verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen, waardoor de schade kan worden voorkomen of beperkt.

Artikel 16 Aansprakelijkheid verhuurder

16.1   Verhuurder is aansprakelijk voor schade die huurder lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan verhuurder toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen verhuurder verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

16.2   Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

 

Artikel 17 Beëindiging overeenkomst

17.1   Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zodra de bepaalde tijd is verstreken.

17.2   Als de overeengekomen huurperiode verstrijkt zonder dat de huurovereenkomst feitelijk is beëindigd in de vorm van teruggave van het gehuurde, wordt de overeenkomst stilzwijgend voor dezelfde periode en onder dezelfde condities voortgezet.

17.3   Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.

17.4   Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan kan deze worden beëindigd door opzegging met uitloop van een week.

17.5   Opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd moet geschieden bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van één week. Bij een huurperiode langer dan zes maanden bedraagt de opzegtermijn 2 weken en voor langere huurperioden 1 maand.

Artikel 18 Ontbinding

18.1   Als huurder de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van verhuurder en verhuurder hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Verhuurder heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 19 Geschillen

19.1   Het Nederlandse recht is van toepassing.

19.2   Bij een geschil zullen partijen trachten een regeling in der minne te bereiken. Zo nodig en indien door beide partijen gewenst zal daarbij een derde bemiddelen.

19.3   Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verhuurder neemt kennis van geschillen, tenzij wettelijke regels zich daartegen verzetten. Verhuurder is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.

Direct contact.

Bel ons op 072 562 53 93

Stel uw vraag.

En wij bellen u.

Stel uw vraag

Nieuwsbrief.

Handige tips over stofzuigers!

Inschrijven nieuwsbrief

Professionele oplossingen
Technisch deskundig advies
Landelijk servicenetwerk
Gerenommeerde merken